11.05.2020 | Czytano: 629

Rekrutacja do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Podhale

Uprzejmie informujemy, iż 29 kwietnia 2020 r. Klub NKP Podhale Nowy Targ uruchomił rekrutację do szkoły: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego o profilu piłka nożna.

 

Na stronie www.nkp.podhale.pl (w zakładce SMS NOWY TARG oraz w tym artykule poniżej w formie hiperłącza) otrzymujecie Państwo możliwość pobrania regulaminu rekrutacji oraz podanie, które należy wypełnić i wysłać na adres: sms@nkp.podhale.pl.
REGULAMIN REKRUTACJI 2020/2021 - pobierz
PODANIE DO SZKOŁY 2020/2021 - pobierz
W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 egzaminy praktyczne odbędą się w dniach od 20 do 30 maja 2020 r. - o szczegółach zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną.
Uczniowie będący spoza Nowego Targu mają możliwość skorzystania z bursy szkolnej. Wniosek oraz deklarację (również do pobrania na stronie www.nkp.podhale.pl w zakładce SMS NOWY TARG) po wypełnieniu proszę przesłać na adres szkoły -  sms@nkp.podhale.pl.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
Dyrektor Szkoły d.s sportowych: mgr Tomasz Gorczyk, tel. 535485560
Koordynator pionu SMS: trener Mariusz Strojczyk, tel. 884906968
Kontakt z sprawie bursy: trener Tomasz Ligudziński, tel. 793703737
 
 
REGULAMIN REKRUTACJI DO  NIEPUBLICZNEGO  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  MISTRZOSTWA SPORTOWEGO   PODHALE   NOWY TARG  NA ROK SZKOLNY 2020
 
 
Na  rok  szkolny  2020/2021  prowadzimy    nabór  do   klasy  pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ. Szkolenie sportowe będzie przeprowadzane w dyscyplinie: piłka nożna.
 
Do klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ   przyjęty może być uczeń, który:
 
 1. jest absolwentem 8-letniej szkoły podstawowej,
 
 1. posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 
 1. weźmie udział w próbie sprawności fizycznej i specjalnej w wyniku czego uzyska odpowiednią ilość punktów;
 
 1. w ustalonym terminie złoży podanie o przyjęcie do szkoły (formularz do pobrania na stronie klubu),
 
 
Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć następujące dokumenty rekrutacyjne:
 
 
 1. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 
 1. zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata;
 
 1. kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (jeśli dotyczy);
 
 1. kopię dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli  dotyczy);
 
 1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim;
 
 1. w sytuacji przynależności do klubu sportowego innego niż „NKP Podhale” opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe zawierającą informację             o przynależności do klubu, osiągnięciach sportowych oraz o klasie sportowej;
 
 1.  jeśli rodzic wyraża chęć- opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej                           w przypadku stwierdzonej dysfunkcji; (oryginał i kopia, która zostanie na miejscu potwierdzona za zgodność z oryginałem - jeśli dotyczy);
 
 1. odpis aktu urodzenia (oryginał i kopia, które zostanie na miejscu potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 
 1. dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
 
 
Dodatkowo:
 
 1. Jeżeli kandydat jest reprezentantem Polski w wyżej wymienionej dyscyplinie, jest on zwolniony z egzaminu sprawnościowego i tym samym otrzymuje maksymalną ilość punktów.
 
 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego - Podhale Nowy Targ     zdecydują wyniki:
 
 1. próby sprawności fizycznej przeprowadzonej w oparciu o wytyczne PZPN, Dyrekcja APP – NKP Klubu Sportowego „NKP PODHALE” , kandydat może zdobyć - maksymalnie 100 pkt.
 
 1. dydaktyczne – max 200 punktów :
 
 1. punkty uzyskane  w  wyniku  egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych  wynikach  danego egzaminu;
 
 1. suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego  i wychowania fizycznego;
 
 1. dodatkowe punkty kandydat uzyskuje za szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz aktywność społeczną
 
 1. roczna ocena zachowania co najmniej poprawna.
 
 1. Na podstawie  powyższego Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę rankingową.
 
 1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali lepsze wyniki z prób sprawności fizycznej.
 
 1. W wypadku nieuzyskania wystarczającej liczby punktów ze świadectwa i egzaminu ósmoklasisty, przy jednoczesnym wysokim wyniku testu sprawnościowego, na wniosek rodzica Komisja Rekrutacyjna może postanowić o przyjęciu ucznia do szkoły po ponownym rozpatrzeniu kandydatury.
 
Formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne na stronie www.nkp.podhale.pl                     w zakładce SMS NOWY TARG  lub  w sekretariacie klubu „NKP PODHALE”,                    ul. Kolejowa 161, 34 – 400 Nowy Targ, który udziela dodatkowych informacji telefonicznych w godz. ustalonych na stronie www.nkp.podhale.pl .
 
W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy wynikające           z Ustawy Prawo Oświatowe oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie.
 

Komentarze

Lp Drużyna Mecze Punkty
1. Wierchy Lasek 12 29
2. Skawianin Skawa 12 28
3. KS Chabówka 12 28
4. Grel Trute 12 24
5. Szarotka Rokiciny Podhalańskie 12 24
6. Unia Naprawa 12 19
7. Delta Pieniążkowice 12 17
8. Skałka Rogoźnik/ Stare Bystre 11 13
9. Lepietnica Klikuszowa 11 9
10. Janosik Sieniawa 12 9
11. Szarotka Chochołów 12 7
12. Krokus Pyzówka 12 1
zobacz wszystkie tabele
reklama